Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

26.09.200616:41

ША?РДОРИИ ДУШАНБЕ БАРОИ ХУБ ГУЗАРОНИДАНИ МАВСИМИ ЗИМИСТОН ЧОРА?ОИ ТАЪХИРНОПАЗИР МЕАНДЕШАД

     Дар пеш фасли зимистон аст.  Дар робита, омодагии пойтахт ба мавсими тирамо?у зимистони сол?ои 2006-2007 дар кадом сат? аст? Ин масъала  яке аз масъала?ои му?име буд, ки дар и?лосияи ?афтуми Ма?лиси вакилони хал?и ша?ри Душанбе даъвати сеюм, ки 25 –сентябр та?ти раёсати Раиси ша?ри Душанбе,  Раиси Ма?лиси вакилони хал?и ша?ри Душанбе Ма?мадсаид Убайдуллоев дар толори Маркази тад?и?оти стратегии назди Президенти ?ум?ур? доир гардид, мавриди баррас? ва му?окимаи ами? ?арор гирифт.      Дар и?лосияи ?афтуми Ма?лиси вакилони хал?и ша?ри Душанбе дар ?атори 63 вакил, инчунин ро?барони вазорату идора?ои марбутаи мамлакат, сарварони  мак-таб?ои ол? ва а?ли ?амоатчигии пойтахт иштирок доштанд.      Муовинони Раиси ша?ри Душанбе Масаид ?амидов ва ?амшед Мансуров аз омо-дагии сохтор?ои марбутаи пойтахт ба мавсими тирамо?у зимистони сол?ои 2006-2007 гузориш доданд. Зикр гардид, ки дар асоси ?арори ?укумати ?ум?урии То?икистон ва ?арори Раиси ша?ри Душанбе дар пойтахт ситоди  ша?р? оид ба омодаг? ба мав-сими тирамо?у зимистони сол?ои 2006-2007 ташкил карда шудаааст. ?исме аз шаба-ка?ои бар?ию гармиди?? ва му?андисии пойтахт таъмиру та?дид гардида, аз ?ониби Ширкати са?омию холдингии «Бар?и то?ик» 14 ?азор тонна мазут захира карда шу-дааст.      ?ол он, ки,  тиб?и на?ша,  дар пойтахт бояд 30-35 ?азор тонна мазут захира карда мешуд. Талаботи пурраи пойтахт дар мавсими тирамо?у зимистон то 50 ?азор тонна мазут мебошад. Зимни баррасии масъалаи мазкур фаъолияти сохтор?ои марбутаи пойтахт ва ситоди ша?рии омодаг? ба мавсими тирамо?у зимистон ?айри?аноат-бахш ?исобида шуда, Масаид ?амидов аз вазифаи сардори ситоди ша?р? оид ба омодаг? ба мавсими тирамо?у зимистони сол?ои 2006-2007 саб?кд?ш гардид. Муови-ни дигари Раиси  ша?р -  ?амшед Мансуров -  сардори ситоди ша?р? оид ба омодаг? ба мавсими тирамо?у зимистон таъин карда шуд.      Дар и?лосияи ?афтуми Ма?лиси вакилони хал?и ша?ри Душанбе раисони корхонаи во?иди давлатии «То?икгаз» ?усейн Алиев ва Ширкати са?омии холдингии «Бар?и то?ик»  Шарифхон Самиев дар бораи са?ми сохтор?ояшон ?и?ати омодаг? ба мавсими тирамо?у зимистон дар пойтахт гузориш доданд. Ба андешаи ?усейн Алиев,  дар асоси ?арордод «То?икгаз» 230 миллион  кубометр гази моеъ, харидор? карда-нист.      Яке аз сабаб?ои ба а?ол? дастрас нагардидани гази таби? ин сарива?т напардох-тани мабла??о аз  истифодабарандагон-а?ол? ва идораю муассиса?ои давлат?,  сол то сол зиёд гардидани талабот ба гази моеъ, баланд гардидани нархи он, аз ?ониби Уз-бекистон ба ро? мондани шарт?ои пешпардохт, инчунин  насби сусти ?исобкунак?ои газ? дар пойтахт мебошад. Тиб?и  нишондод?ои омор?,  ал?ол фа?ат 67%  муасси-са?о ва хона?ои исти?омат? дар пойтахт бо ?исобкунак?ои газ? та??изонида шуда-анд.  Аз ин р?,  тиб?и супориши Раиси ша?р то 1 феврали соли 2007 дар тамоми му-ассисаю хона?ои исти?оматии пойтахт ?исобкунак?ои газ? насб карда мешаванд.      Инчунин,  Раиси ширкати са?омии холдингии «Бар?и то?ик» Шарифхон Самиев иброз дошт, ки сат?и оби НБО-и «Норак» мувофи?и меъёри солона буда,  яъне 910 метрро ташкил меди?ад.      Ширкат тасмим гирифтааст, ки то охири сол дар ?амдаст? бо дигар сохтор?ои дахлдор дар пойтахт то 30 ?азор тонна мазут  захира намояд. Вай инчунин доир ба ?олати техникии трансформатор?ои и?тидорашон баландшиддат ва  насби симч?б?о сухан карда, гуфт, ки барои он, ки а?олии пойтахт дар фасли зимистон бо нер?и бар? таъмин бошанд,  бояд аз истифодаи асбоб?ои худсохти ?айристандарт? даст кашанд.  Зеро яке аз сабаб?ои асосии дар фасли зимистон аз нер?и бар? ма?рум гардидани а?ол? ва ба ву?уд омадани садама?о дар шабака?ои бар??, аз кор мондани транс-форматор?о ин истифодаи асбоб?ои худсохти ?айристандарт? аз ?ониби ша?рвандон ва со?ибони нонвойхона?о ва ошхонаву д?кон?ои самб?сафур?ш? мебошад.      Аз ин р?,  Раиси ша?р бо таъкиди ин матлаб боисрор та?озо кард, ки аз 15 ноябр барои пурра дар фасли зимистон таъмин намудани ша?рвандон, бахусус сокинони хона?ои баландошёна,  бо нер?и бар? нонвойхона?о ва дигар муассиса?ои х?рокпаз? аз ангишт ва дигар навъи с?зишвор? истифода намоянд.      ?амзамон Ма?мадсаид Убайдуллоев сохтор?ои дахлдори ?ум?ур?, аз ?абили Ва-зорати энергетика, Ширкати са?омии холдингии «Бар?и то?ик»,  Корхонаи во?иди давлатии «Ро?и о?ани То?икистон» ва ?амъияти са?омии шакли кушодаи «Ориён-бонк»-ро вазифадор кард, ки  ?и?ати захира намудани 400 тонна ангишт барои муас-сиса?ои со?аи тандуруст?, маориф ва оила?ои камбизоати пойтахт са?м гузоранд.      ?и?ати рушди устувори со?а?ои хизматрасон? ва ?онеъ гардонидани талаботи а?ол? раиси комиссияи депутат? А. Рауф? дар ?араёни и?лосия якчанд таклиф?ои муфид пешни?од кард. Яке аз он?о ба ро? мондани муносибати бевоситаи байни ис-те?солкунандагон (идораю муассиса?ои коммунал?) ва истеъмолгарон (ша?рвандон) мебошад.      Ин раванд  ба мутоби? намудани  системаи хизматрасон? дар пойтахт ба ша?-рвандон дар шароити гузариш ба муносибат?ои бозаргон?, ?ор? намудани тарзи на-ви коргузор?, рушди со?а?ои хизматрасон? дар пойтахт ва бе?дошти сат?и и?тимо-ии ша?рвандон мусоидат менамояд. То ?ое мусаллам аст,  ал?ол 99 % манзил?о дар пойтахт шахс? гардонида шудаанд. Яъне, минбаъд ?ар со?ибмулк-ша?рванд барои ?алли мушкилоти вобаста ба манзили худ бо сохтор?ои марбутаи хизматрасонии коммунал?  шартнома баста, проблема?ои вобаста ба манзилашро ?ал менамояд.      Дар ин маврид ??дадорию масъулият ва ?авобгар? ба д?ши ?ар ду ?ониб вогузор мегардад. Ма?омоти прократураи ша?р дар доираи ?онуни ?ум?урии То?икистон «Дар бораи истеъмолгарон» дар ин самт назорати прокурор?  бурда, аз нати?аааш ба ма?омоти и?роияи ?окимияти давлатии ша?ри Душанбе гузориш пешни?од мена-мояд. Чунин тарзи кор дар пойтахт аз 20 октябри соли ?ор? ба ро? монда хо?ад шуд. Ва он та?ти назорати  сохтор?ои дахлдори пойтахт ?арор хо?ад гирифт.      Дар и?лосияи ?афтуми Ма?лиси вакилони хал?и ша?риДушанбе ваколати ва-килони Ма?лиси вакилони хал?и ша?ри Душанбе Зокир  Му?идиннов ва Олим?он Бобоев, ки мувофи?ан аз ?авза?ои интихоботии ра?ам?ои 48 ва 57 интихоб гардида-анд, тасди? шуданд.      Бо назардошти ?ифзи арзиш?ои милл? ва рукн?ои давлатдор?, бахусус пок ва суфтаю шево ниго? доштани забони модар? -то?ик? комиссияи ша?р? оид  ба низом даровардани ?олати шиору навишта?от дар пойтахт созмон дода шуд.      Дар ан?оми и?лосия як ?атор карор?ои Раиси ша?ри Душанбе тасвиб гардиданд, ки он?о ба пешрафти со?а?ои мухталиф ва баланд гардидани потенсиал? пойтахт мусоидат менамоянд.
Источник: ИА "ХОВАР"
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:
Главные новости

22.0512:01Сотрудниками антикоррупционного ведомства задержан очередной «земледелец»
22.0511:21Экс-генпрокурор Узбекистана покается перед Мирзиёевым и узбекским народом по телевизору
21.0514:12Акция протеста прошла у здания посольства Ирана в Душанбе
21.0513:09Группа молодых людей провела акцию протеста у посольства Ирана в Душанбе
18.0507:12Дональд Трамп: Ким Чен Ын не будет убит, как Каддафи


Самое обсуждаемое

No news(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312473