Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

09.08.200813:11

мусоҳибаи мухбирони воситаҳои ахбори оммаи Ҷумҳурии Мардумии ЧИН бо Эмомали Раҳмон

МУСОҲИБАИМУХБИРОНИ ВОСИТАҲОИАХБОРИ ОММАИҶУМҲУРИИМАРДУМИИЧИНБОПРЕЗИДЕНТИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢРАҲМОН

(22 ИЮЛИ СОЛИ 2008)

1.Савол:Президентимӯҳтарам,моҳиавгусти солиравондар пойтахтиТоҷикистонмаҷлисиШӯроисаронидавлатҳоиузвиСозмониҳамкорииШанхайбаргузормегардад.Шумоаз инмулоқотчиро умедворед?

Ҷавоб: Ман бесабронаинтизоримулоқоти навбатиисаронидавлатҳоиаъзоиСозмониҲамкорииШанхайдаршаҳриДушанбе мебошам. Боварии комилдорам, ки инмулоқотбатаври зарурӣ пурмӯҳтавовасамарабахшбаргузорхоҳадгашт. Шубҳанадорам, кидарнатиҷаимулоқотимазкурпешниҳодҳоваидеяҳоинавимароқовар,инчуниннақшаҳоинавимуштаракпешниҳодкардамешаванд. Албаттамодармулоқотдар бораимуносибатҳоиумумиихудроҷеъбапроблемаҳоиасосиирушддармиқёсибайналхалқӣсухан хоҳем ронд. Мусалламаст, кидармулоқотнатиҷаҳоифаъолиятисозмонҷамъбастгардида, нақшаҳоидурнамоитаҳкимиҳамкориидавлатҳоиаъзои ондарсамтҳоиафзалиятнокиҳамкорӣмуайянкардамешаванд.Баақидаиман,мометавонемдарДушанбе ҳамаимасъалаҳоеромуфассалмуҳокимакунем, киимрӯздавлатҳоиаъзоисозмонроба ташвишовардаанд.

Вақтҳои охиртеъдодидавлатҳовасозмонҳоибайналхалқӣ, кимехоҳандбоСҲШравобитибештардоштабошанд,торафтмеафзояд. Боядгуфт, киШӯҳратвашаънуэътиборисозмондарназдимамлакатҳоидигармеафзояд. Сабабҳои инбаҳамагонмаълуманд.ВалеманинҷодиққатиШуморобаякҷиҳатимасъалаҷалб карданиам.Тавре кимаълумаст,дарСҲШқабулимамлакатҳоинавбаузвиятисозмон муваққатанбоздошта шудааст. ШоядсаронидавлатҳодарДушанбебазарурати густаришиҳамкориимушаххасбодавлатҳоимушоҳидтаваҷҷӯҳзоҳирнамуда,дастурхоҳанддод, кимуколамаваҳамкорӣбо онҳотақвиятдода шавад. Зеродавлатҳоиаъзоисозмонбахубӣдаркменамоянд, кимақомидавлатҳоимушоҳидбаиштирокиҳамаҷонибадарбобатиамалӣ сохтани барномаҳоимушаххасдарсоҳаҳоигуногунбоядимкониятфароҳамоварад.

Бовуҷуди онкидарфаъолиятиимрӯзаиСҲШмислипештарамубориза бамуқобилитаҳдидитерроризм,ҷудоихоҳӣ,ифротгароӣ,харидуфурӯшиғайриқонуниимаводинашъадор,ҷиноятимуташаккилитрансмиллӣвамуҳоҷиратиғайриқонунӣаҳамиятибештардорад,баақидаиман, мо -сарони давлатҳобояд барушдиҳамкориитиҷоратиюиқтисодӣ,мавридиистифодақарордоданиимкониятҳоифаровонибозорибузургимамлакатҳоиаъзоисозмон таваҷҷӯҳзоҳиркунем. Дарзаминаборидигармавриди баррасӣқарордоданиҷараёнииҷроибарномаиҳамкориибисёрҷонибаитиҷоратиюиқтисодӣванақшаитадбирҳоиамалӣсохтани ондарсоҳаҳоимуҳимтариниҳамкориииқтисодӣ,илмиютехникӣ ва гуманитариишаш мамлакатиаъзоисозмоназ фоидахолӣнахоҳад буд.

ТоҷикистонбааҳамиятиСҲШ бо назардоштиҳамкорӣ дардоираи онҳамчуняке азсамтҳоиафзалиятнокисиёсатиберуниихудаҳамиятикалонмедиҳад. Мамлакати мотайёраст, кидариҷроибарномаҳоииқтисодӣвабарномаҳоидигариСҲШфаъолонаширкатварзад.

2.Савол: Шумо ба рушдифаъолиятиСҲШдардавоми7соли гузаштачӣ гуна баҳомедиҳед?

Ҷавоб. СозмониҳамкорииШанхай дармуддатикӯтоҳи таърихӣмустаҳкамгардидваҳамчуномилимуҳими муносибатҳоиимрӯзаибайналхалқӣқобиликоруфаъолиятбуданихудроба тамомиҷаҳониёнсобитсохт.Ҷаҳониимрӯзаробе СҲШтасаввуркардандушвораст. Мобокамолиқаноатмандӣгуфтаметавонем,ки созмон ба туфайли ҷидду чаҳди муштараки аъзои худ мавқеъҳояшроҳамчункафилитаъминиамниятвасуботиминтақа муттасил тақвият мебахшад.

Хурсандиовараст, ки СҲШ тадриҷанбаомилимуташаккилисиёсатибайналхалқӣва дарминтақаиОсиёба шарикиқавӣ,масъул вадороипешомадҳоикалонтабдилмеёбад. АфзоишимароқимамлакатҳоиҷаҳонбафаъолиятиСҲШ низбаҳаминвобастааст. Рӯз то рӯзафзуданимуносибатҳоваҳамкорииСҲШ босозмонҳоибайналхалқӣдарбораибештаргардиданиобрӯюэътиборионшаҳодатмедиҳад. Тасодуфӣнест, киимрӯзбамақомиузвикомилҳуқуқиСҲШ баҳоибаланддодамешавад.

Бавуҷудоварданиминтақаидоманадориамниятваэътимоддархатисарҳадидавлатҳоиминтақа,бунёдизаминаимустаҳкамбарои бадастоварданиҳадафҳоиасосии Созмон,анҷомёфтаниҷараёниташкилимақомотидоимоамалкунандаиСҲШ – Котибот (дар шаҳри Пекин) ва Созмони минтақавиизиддитеррористӣ (даршаҳриТошканд) вамуассисаҳоидигариҳамкориииқтисодӣазҷумлаидастовардҳоисозмондардавоми7солиохирмебошанд.

3. Савол:БаақидаиШумоСҲШ барои таъминиамният, суботва ободиимамлакатҳоиминтақа чӣ гунасаҳмгузоштаметавонад?

Ҷавоб:Ташкилва рушди СҲШ ба тағйиротивазъиятибайналхалқӣвобаста буда, мароқиҳамешагииҷомеаиҷаҳонроба вуҷудмеорад.

Таврекимаълумаст,СҲШ бароиамалӣсохтанибарномаинавитаъминиамниятмубориза бурда,бапринсипҳои таъминиамниятиумумӣ,шомилнагаштанбаиттифоқҳо, адамимуқовимат вамуборизабамуқобилимамлакатҳоидигаррориоямекунад. Созмонасосанбамуборизабамуқобилитерроризм,ҷудоихоҳӣваифротгароӣдиққатиасосӣмедиҳад. Мамлакатҳоиаъзоисозмонбаҳамкоридарсоҳаиамнияткӯшишбахарҷдода, қарордодаанд, кисозмонҳоинизомӣтаъсиснадиҳанд. Муносибатҳои байнидавлатиинавъинавдарфазоиСҲШ азмафкураи «ҷангисард» комиланозоданд.ИнбарномаинавиамниятасосибунёдиСозмонмебошад.

На Русия наЧинванадавлатҳои дигариаъзоиСҲШ бабунёдииттифоқиҳарбиихудкӯшиш намекунанд. ДарҳамаиҳуҷчатҳоиСозмон таъкидкардамешавад, кидӯстиимобамуқобилиягонмамлакатидигар равона нашудааст. Мо мамлакатҳои аъзоисозмоншариконистратегӣмебошем ва манфиатиумумиимодарсатҳизарурӣтаъминнамуданиамниятусуботиминтақаи ҳамсарҳадидавлатҳоимомебошад. Модар ин маврид ҳаминробахубӣ дарк менамоем, кичунинтадбирҳоропешазҳамабоусулҳоисиёсиюдипломатӣ,хусусанбороҳидипломатияипешгирикунандававоситаиафзунгардонданинерӯимамлакатҳоиаъзоисозмонамалӣсохтанзарур аст.

СҲШҳадафҳовасамтҳоиҳамкориродарсоҳаииқтисодӣнизбоназардоштишароитивоқеииминтақамуайяннамудааст. Созмонҳанӯзсоли2003барномаеротаҳиякардабуд, ки дароннақшаҳоиоянда, вазифаҳоимуҳимва тадбирҳоиамалиииҷрои онҳоифодаёфтанд. Интадбирҳо харидуфурӯши озодимол,сармоя, технологиявахизматрасониродардавоми20соли ояндапешбинӣменамоянд. Соли 2004батаврииловақариб130объектиҳамкорӣмуқарраркарда,иҷрокунандагонвамӯҳлатибунёди онҳодарсоҳаҳоиасосӣ,азҷумла,ҳифзимуҳитизист,кишоварзӣватадқиқотиилмӣмуайянкарда шуданд.

ТаъсисиШӯрои тиҷоратӣ ва иттиҳодияибайнибонкииСҲШ дар рушдиҳамкорииамалии бисёрҷонибаимамлакатҳоиаъзоисозмонқадаминавимуҳимгардид. Ҳадафиасосиионҳомуҳайёсохтанишароитимусоидбароисармоягузорӣ ватиҷоратдарминтақа,ҷустуҷӯиимкониятҳоиҳамкорӣбарои амалӣсохтанибарномаҳоибузургдарсоҳаҳоиафзалиятнок,азҷумла,энергетика,нақлиёт,алоқа,ҳамчунинҳаллимасъалаҳоимарбутбабунёдинизомитаъминотимолиявииминтақамебошанд.

4. Савол: баақидаиШумо, СҲШ азсозмонҳоидигариминтақавию байналхалқӣ, кидарминтақаи мофаъолиятдоранд,чӣфарқдорад?

Ҷавоб: Хусусиятҳо,ҳадафҳовавазифаҳоиСҲШ дар Ҳуҷҷатиасосиионпурраинъикосёфтаанд.

Таврезикркардам,тоимрӯздавраитаъсисисохторҳои асосиисозмон анҷомёфтааст. Момеханизмимукаммалисозмониминтақавиробавуҷудовардем, ки бароибароҳандохтаниҳамкорӣдарҳамаисоҳаҳомувофиқиҲуҷчатиасосиисозмоншароитимусоидмуҳайёмесозад.

СҲШ созмонебуд, ҳаст вамебошад, ки ҳадафионҳамкориидоманадори байналхалқӣаст. Созмонимрӯзмамлакатҳоикалонтариниҷаҳонромуттаҳидсохта,худродарназдиҷомеаиҷаҳон ҳамчунсозмонибайналхалқиитавоновадороиояндаикалон таҳкиммебахшад, киваколатианиқ муқарраршудадошта,вазифаҳои бунёдкоронаи дар наздаш гузошташударобомуваффақиятиҷрокардаметавонад.

Айниҳолмасъалаиусулҳои мушаххаси иштирокимамлакатҳое, ки дарсозмонмақомимушоҳиддоранд,азҷумла,Ҳиндустон,Эрон,Муғулистон ваПокистондарфаъолиятисозмон

Источник: ИА "ХОВАР"
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:
Главные новости

26.0512:01Население Таджикистана достигло 9 миллионов
26.0509:46Таджикские синоптики прогнозируют неустойчивую погоду
25.0513:30Особые правила регистрации в России вступили в силу для таджикистанцев(1)
25.0512:57Жителя Душанбе «кинули» почти на 1 млн. сомони
25.0511:10Жесткие меры: Нацбанк может отозвать лицензии у «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка»


Самое обсуждаемое

26.0518:23Президент выделил 9-миллионному жителю Таджикистана трехкомнатную квартиру(1)(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0468732